ABC zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem wypłacanym w razie utraty zatrudnienia i niemożności podjęcia w danym momencie pracy. Chodzi tutaj także o brak propozycji ze strony urzędu pracy jakiegokolwiek szkolenia, stażu, robót interwencyjnych, szkoleń oraz przygotowania zawodowego. Zanim jednak nastąpi wypłata zasiłku dana osoba musi nabyć do niego prawo poprzez uzyskanie statusu bezrobotnego. W tym celu należy udać się do urzędu pracy i zarejestrować się.

Niezbędne dokumenty do rejestracji jako osoba bezrobotna to dowód osobisty lub inny dokument tożsamości na podstawie, którego można określić zameldowanie, świadectwo ukończenia szkoły bądź uczelni – musi być oryginalne, świadectwa pracy z każdego miejsca gdzie było się zatrudnionym, ewentualnie dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, legitymacja ubezpieczeniowa, i numer NIP. W następnej kolejności wypełniamy kartę rejestracyjną, po czym pracownik urzędu sprawdza jej poprawność a dana osoba musi potwierdzić zawarte w niej dane własnoręcznym podpisem.

Kiedy stajemy się już pełnoprawnym bezrobotnym z pewnością będziemy kwalifikować się do pobierania zasiłku jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o całą procedurę. Jest jeszcze kilka warunków oprócz rejestracji, które trzeba spełnić. Po pierwsze dana osoba musiała pozostawać zatrudniona przez czas 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem. To najistotniejszy argument, kolejne dotyczą pobierania określonej płacy w tym wypadku minimalnej i rodzaju odprowadzanych składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy. W niektórych sytuacjach bezrobotny musi dostarczyć dokumenty za każdy miesiąc zatrudnienia potwierdzające wysokość tychże składek.

Od pewnego czasu także osobom, które prowadziły działalność gospodarczą a następnie zawiesiły ją (tutaj także trzeba przepracować 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem). Stają się one prawnie bezrobotnymi z prawem do zasiłku, a przy rejestracji powinny posiadać przy sobie decyzję o zawieszeniu działalności wykazaną w ewidencji działalności gospodarczej.

Zasiłek w zależności od stopy bezrobocia na danym terenie może być przyznany na czas 6 lub 12 miesięcy i zależnie od sposobu zerwania umowy o pracę wypłacany w ciągu 7 dni od zarejestrowania lub też po upływie dni 90. Natomiast jego wysokość zależna jest od stażu pracy. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wypłacana jest kwota wyższa po czy na kolejne 3 lub 9 miesięcy przyznaje się kwotę niższą. Kwoty zasiłków są co roku waloryzowane i obecnie wynoszą 717,30 zł i 572,87 zł.

(Visited 69 times, 1 visits today)